NPK Chuyên Dùng Việt Nga

Phân Canxi Nitrate Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 15%
 • Canxi (CaO) 26%
 • Bo (B) 900 ppm
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm

NPK 17-17-17 (CHUYÊN MÍT)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 17%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 17%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Xem thêm

NPK 16-16-16 (LỚN TRÁI MÍT)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%
 • TE: Bo (B) 100 ppm
 • TE: Sắt (Fe) 100 ppm
 • TE: Kẽm (Zn) 100 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 30-10-10 (CHUYÊN RA ĐỌT – KÉO TƯỢC – XANH DÀY LÁ)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
 • TE: Bo (B) 100 ppm
 • TE: Sắt (Fe) 100 ppm
 • TE: Kẽm (Zn) 100 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 20-15-5+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 20-15-7+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 7%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm