Phân Chuyên Dùng

NPK 30-10-10 (Specialized In Creating Canopy – Big Thick Leaves)

See more
 • Total Nitrogen (N) 30%
 • Available Phosphate (P2O5) 10%
 • Soluble Potash (K2O) 10%
 • Trail Element: Bo (B) 100 ppm
 • Trail Element: Sắt (Fe) 100 ppm
 • Trail Element: Kẽm (Zn) 100 ppm
 • Moisture 5%
See more

Phân NPK 17-17-17 (Chuyên Cây Mít)

See more
 • Đạm tổng số (Nts) 17%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 17%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
See more

NPK 16-16-16 (Jackfruit Nurturing)

See more
 • Total Nitrogen (N) 16%
 • Available Phosphate (P2O5) 16%
 • Soluble Potash (K2O) 16%
 • Trail Element: Boron (B) 100 ppm
 • Trail Element: Iron (Fe) 100 ppm
 • Trail Element: Zinc (Zn) 100 ppm
 • Moisture 5%
See more