Phân Chuyên Dùng

NPK 16-16-16+TE (Cây Ăn Trái Rau Màu – Hoa)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%
 • TE Bo (B), Sắt (Fe), Kẽm (Zn)
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 30-10-10 (Chuyên Ra Đọt – Kéo Tược – Xanh Dày Lá)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
 • TE Bo (B), Sắt (Fe), Kẽm (Zn)
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 17-17-17 (Chuyên Mít)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 17%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 17%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Xem thêm

NPK 16-16-16 (Lớn Trái Mít)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%
 • TE Bo (B), Sắt (Fe), Kẽm (Zn)
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 20-15-7+TE (Đa Năng)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 7%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 15-7-20+TE (Lớn Trái)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 15%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 20%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm