Tổng Kết Mô Hình Trình Diễn Phân Bón Chuyên Dùng Cho Lúa Vụ Hè Thu 2022

14/12/2022
Cùng Phân bón Việt Nga nhìn lại hiệu quả của bộ phân bón chuyên dùng thông qua những Mô Hình đã thực hiện tại địa bàn khu vực tỉnh Đồng Tháp.
Chia sẻ