SẢN PHẨM NỔI BẬT

Phân NPK VNG 19-9-19+TE

Phân Bón NPK VNG 19-9-9+TE (Đón Đòng – Nuôi Hạt)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 19%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 9%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 19%
 • TE: Sắt (Fe) 100 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm
Phân Bón NPK 25-25-5+TE Việt Nga

Phân Bón NPK 25-25-5+TE (Đẻ Nhánh – Nở Bụi)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 25%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 25%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm
Phân bón NPK 30-16-8+TE

Phân Bón NPK 30-16-8+TE (Chuyên Mạ – Đẻ Nhánh – Nở bụi)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm
Phân bón npk 10-5-25+TE Việt Nga

Phân Bón NPK 10-5-25+TE (Chuyên Đón Đòng – Nuôi Bắp)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 10%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 25%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

Phân bón NPK 16-16-8+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
 • TE: Fe 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm
Phân bón NPK 20-20-15+TE Việt Nga

Phân bón NPK 20-20-15+TE Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
 • TE: Fe 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm