SẢN PHẨM NỔI BẬT

Phân bón NPK 16-16-8+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
 • TE: Fe 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm
Phân bón NPK 20-20-15+TE Việt Nga

Phân bón NPK 20-20-15+TE Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
 • TE: Fe 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm
Phân bón NPK 30-20-5+TE Việt Nga

Phân bón NPK 30-20-5+TE Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%
 • TE: Sắt (Fe) 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm
Phân bón NPK 30 - 30 - 0

Phân bón NPK 30-30-0+TE Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 30%
 • TE: Fe 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 16-16-16+TE (Cây Ăn Trái Rau Màu – Hoa)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%
 • TE Bo (B), Sắt (Fe), Kẽm (Zn)
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 30-10-10 (Chuyên Ra Đọt – Kéo Tược – Xanh Dày Lá)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
 • TE Bo (B), Sắt (Fe), Kẽm (Zn)
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm