Phân DAP/ NP

Hỗn Hợp NP 13-33-0

Xem thêm
 • Nitrogen (Nts) 13%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 33%
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

Hỗn Hợp NP 18-47-0

Xem thêm
 • Nitrogen (Nts) 18%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 47%
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

Hỗn Hợp NP 19-46-0

Xem thêm
 • Nitrogen (Nts) 19%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

DAP 18-46 Việt Nga

Xem thêm
 • Nitrogen (Nts) 18%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
 • Cadimi (Cd) 12 ppm
 • Độ ẩm 2,5%
Xem thêm

DAP 16-46 Việt Nga

Xem thêm
 • Nitrogen (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
 • Cadimi (Cd) 12 ppm
 • Độ ẩm 2,5%
Xem thêm