Phân DAP/ NP

DAP 18-46-0 Việt Nga MT

Phân bón DAP 18 – 46 – Phân Bón Việt Nga

Xem thêm
  • Nitrogen (Nts) 18%
  • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
  • Cadimi (Cd) 12 ppm
  • Độ ẩm 2,5%
Xem thêm
Phân Bón Hỗn Hợp NP 13-33-0

Phân Bón Hỗn Hợp NP 13-33-0

Xem thêm
  • Nitrogen (Nts) 13%
  • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 33%
  • Độ ẩm 5%
Xem thêm
Phân Bón Hỗn Hợp NP 19-46-0 Việt Nga

Phân Bón Hỗn Hợp NP 19-46-0

Xem thêm
  • Nitrogen (Nts) 19%
  • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
  • Độ ẩm 5%
Xem thêm