Phân Sản Xuất

NPK 16-16-8+TE Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
 • TE: Fe 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 16-16-8-13S Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
 • Lưu Huỳnh (S) 13%
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 20-20-15+TE Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
 • TE: Fe 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 22-20-15+TE Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 22%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
 • TE: Fe 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 25-25-5+TE Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 25%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 25%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%
 • TE: Fe 50ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 30-20-5+TE Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm (N) 46.3%
 • Biurét 0.99%
 • Độ ẩm 0.5%
Xem thêm