Phân Lân & Hữu Cơ

Phân Hữu Cơ VNG Organic Silver

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 65%
 • Tỷ lệ C/N 12
 • Độ ẩm 20%
 • pH(H2O) 5
Xem thêm
Phân hữu cơ VNG Organic Rich

Phân hữu cơ VNG Organic Rich

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 75%
 • Tỷ lệ C/N 12
 • Độ ẩm 12%
 • pH(H2O) 5
Xem thêm
VNG ORGANIC GREEEN 666

Phân hữu cơ VNG Organic Green 666

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 20%
 • Tỷ lệ C/N 12
 • Độ ẩm 30%
 • pH(H2O) 5
Xem thêm
Phân Hữu Cơ GONECO 06 (Bao gà dơi)

Phân Hữu Cơ GONECO 06

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 20%
 • Tỷ lệ C/N 5
 • Độ ẩm 25%
 • pH(H2O) 6
Xem thêm

Phân Bón Hữu Cơ GRONN (Tên trên nhãn gốc: NOR Reindeer Green)

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 75%
 • Tỷ lệ C/N 11,3
 • Độ ẩm 12%
 • pH(H2O) 5,5
Xem thêm
Phân bón Hữu Cơ GRONN

Phân Bón Hữu Cơ GRONN

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 75%
 • Tỷ lệ C/N 11,3
 • Độ ẩm 12%
 • pH(H2O) 5,5
Xem thêm