SẢN PHẨM NỔI BẬT

Nano Urea 46N+ Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 46%
 • Biuret 0.5%
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm

Đạm Ammoni Clorua Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 25%
 • Axit tự do (quy về H2SO4) 0.5%
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm

Hỗn Hợp NP 13-33-0

Xem thêm
 • Nitrogen (Nts) 13%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 33%
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

DAP 18-46 Việt Nga

Xem thêm
 • Nitrogen (Nts) 18%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
 • Cadimi (Cd) 12 ppm
 • Độ ẩm 2,5%
Xem thêm

Phân Hữu Cơ VNG Organic Silver

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 65%
 • Tỷ lệ C/N 12
 • Độ ẩm 20%
 • pH(H2O) 5
Xem thêm

Phân hữu cơ VNG Organic Rich

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 75%
 • Tỷ lệ C/N 12
 • Độ ẩm 12%
 • pH(H2O) 5
Xem thêm