SẢN PHẨM NỔI BẬT

NPK 30-10-10 (CHUYÊN RA ĐỌT – KÉO TƯỢC – XANH DÀY LÁ)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
 • TE: Bo (B) 100 ppm
 • TE: Sắt (Fe) 100 ppm
 • TE: Kẽm (Zn) 100 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 20-15-5+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 20-15-7+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 7%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 22-15-8+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 22%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 15-5-20+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 15%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 20%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 15-7-20+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 15%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 20%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm