SẢN PHẨM NỔI BẬT

NPK 17-17-17+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 17%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 17%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
 • Kali Sulphat 100% tốt cho cây trồng
Xem thêm

NPK 18-18-18+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 18%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 18%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
 • TE Fe, Zn, Bo
Xem thêm

NPK 19-9-19+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 19%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 9%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 19%
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 20-5-25+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 25%
 • TE Fe, Zn, Bo
Xem thêm

NPK 20-10-10+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 20-20-15+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
 • TE Fe, Zn, Bo
Xem thêm