SẢN PHẨM NỔI BẬT

Phân bón NPK 21-21-21+TE

Phân bón NPK 21-21-21+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 21%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 21%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 21%
 • TE Fe, Zn, Bo
Xem thêm

NPK 28-6-6+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 28%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
 • TE Bo (B), Sắt (Fe), Kẽm (Zn)
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm
phân bón NPK 30-10-10 TE 

Phân bón NPK 30-10-10+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
 • TE Bo (B), Sắt (Fe), Kẽm (Zn)
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm
Phân bón NPK 30-15-9+TE

Phân bón NPK 30-15-9+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 9%
 • TE Fe, Zn, Bo
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

Phân NPK 17-17-17 (Chuyên Cây Mít)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 17%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 17%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Xem thêm

NPK 16-16-16 (Lớn Trái Mít)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%
 • TE Bo (B), Sắt (Fe), Kẽm (Zn)
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm