SẢN PHẨM NỔI BẬT

NPK 21-21-21+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 21%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 21%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 21%
 • TE Fe, Zn, Bo
Xem thêm

NPK 28-6-6+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 28%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
 • TE: Sắt (Fe) 100 ppm
 • TE: Bo (B) 100 ppm
 • TE: Kẽm (Zn) 100 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 30-10-10+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
 • TE: Sắt (Fe) 100 ppm
 • TE: Bo (B) 100 ppm
 • TE: Kẽm (Zn) 100 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 30-15-9+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 30%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 9%
 • TE Fe, Zn, Bo
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 17-17-17 (CHUYÊN MÍT)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 17%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 17%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Xem thêm

NPK 16-16-16 (LỚN TRÁI MÍT)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%
 • TE: Bo (B) 100 ppm
 • TE: Sắt (Fe) 100 ppm
 • TE: Kẽm (Zn) 100 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm