SẢN PHẨM NỔI BẬT

NPK 20-15-7+TE (Đa Năng)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 7%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 15-7-20+TE (Lớn Trái)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 15%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 20%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 22-15-8+TE (Đẻ Nhánh – Nở Bụi)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 22%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

NPK 19-7-25+TE (Làm Đòng – Nuôi Hạt)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 19%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 25%
 • TE: Sắt (Fe) 50 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

Ure 46N+ Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 46%
 • Biuret: 1,2%
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm

Đạm Hàn Quốc (Amoni Clorua)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 25%
 • Axit tự do (quy về H2SO4) 0.5%
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm